Sensitieve zzp’ers: een onderzoek

In 2010 vroeg ik abonnees van mijn nieuwsbrief De Sensitieve Pionier, veelal hoogsensitief, een aantal vragen te beantwoorden over hun ervaringen als zelfstandig ondernemer. Opmerkelijk veel mensen, voornamelijk vrouwen, reageerden enthousiast. In dit artikel vertel ik over een aantal van mijn bevindingen, die nog steeds actueel blijken. Met veel dank aan de 25 mensen die zo uitvoerig  gehoor hebben gegeven aan haar uitnodiging. Ik wil hier graag iets zichtbaar maken van de bijdrage die sensitieve pioniers aan de samenleving leveren en de hobbels die ze daarbij te nemen hebben.

De mensen die gereageerd hebben, drijven een onderneming als coach, trainer, therapeut, adviseur, loopbaanbegeleider,  bewustzijnstrainer, voedingsdeskundige, schrijver, kunstenaar, uitbaatster van een spiritueel centrum, docent Nederlandse taal. De meesten zijn niet geschoold in het ondernemerschap, ze zijn ooit zomaar een praktijk begonnen. Een nadeel daarvan is dat ze in de bedrijfsvoering nogal eens bezig zijn het wiel uit te vinden.

Een flink aantal van de deelnemers aan dit onderzoek heeft een werkterrein dat een aantal jaren geleden nog niet bestond of weet een niet voor de hand liggende combinatie te maken van verschillende interessegebieden. Ze bewegen zich allemaal binnen het alternatieve circuit, deels daarnaast in de reguliere sector. Ze spreken een taal die anders is dan de reguliere. Het is een taal die zowel het fysieke en mentale als het emotionele en spirituele niveau weerspiegelt. Een taal die niet af is, die al proevend probeert, subtiele processen onder woorden te brengen, kortom, een taal waarin de rechter hersenhelft doorklinkt. Wat hen drijft is een streven naar heelheid in zichzelf, in hun klanten en in de wereld.

De vragen die gesteld werden, waren:

– Wat is het doel van jouw onderneming?

– Ben je tevreden met het inkomen dat je hiermee verwerft?

– Wat is het speciale van jouw praktijk of onderneming?

– Wat zijn voor jou valkuilen en leerpunten?

– Welke ‘sensitieve’ kwaliteiten zet jij in?

– Op welke punten zou je ondersteuning willen?

– Wat voor tips heb je voor andere sensitieve pioniers?

Wat is het doel van jouw onderneming?

Uit de antwoorden wordt meteen duidelijk dat deze ondernemers niet gericht zijn op korte termijn doelen en materiële winst. Ze voelen een duidelijke roeping om bewustwording en heling te bevorderen. In hun antwoorden weerklinkt de rechter hersenhelft:

Mensen bewust maken van de kracht van hun ziel’. ‘De gelaagdheid van grofstoffelijk naar subtiel leren ervaren en verfijning leren ontwikkelen’. ‘Mensen helpen thuiskomen bij zichzelf’. ‘Mensen meer in contact brengen met de wijsheid die al in henzelf aanwezig is’.

 Immaterieel inkomen

Het is niet toevallig dat ik hier het immateriële inkomen vóór het financiële inkomen plaats.  Diverse mensen hebben een (goed) betaalde baan opgegeven omdat ze uit dit werk meer voldoening hoopten te halen.  Allen zeggen dat dit ook inderdaad gebeurt. Die voldoening ligt voor een deel in het resultaat: hun klanten krijgen inzicht, leren vanuit authentieke kracht in hun professionele leven te staan, vinden nieuwe inspiratie, er komen veranderingsprocessen op gang, mensen krijgen meer vreugde en vervulling in hun leven. En natuurlijk: ‘De kick van een geslaagde workshop. Het yes-gevoel bij het binnenhalen van een opdracht.’

Een ander deel van de voldoening is de wisselwerking tussen hen en de klant: het kunnen delen van eigen kennis en ervaring, de verdieping daarvan door het contact met de klanten.  Ook de zelfstandigheid en de vrijheid om het werk helemaal op de eigen manier te ontwikkelen, geeft voldoening.

 ‘De dankbaarheid van cursisten en lezers is het mooiste geschenk dat je kunt krijgen. De gedachte dat mijn boeken en werkzaamheden werkelijk zin hebben en betekenis geven. Dat ik mijn energie kan aanwenden om een ander hart te bereiken, iemand kan raken, een zetje of inzicht kan geven, is mij meer waard dan wat voor salaris ook’.

 Financieel inkomen

Is de voldoening op het immateriële vlak voor iedereen groot, op financieel gebied geldt dat (nog) lang niet voor iedereen. Vijf van de vijfentwintig mensen zeggen met hun werk het inkomen te verwerven dat ze wensen. Een van hen heeft een eigen bureau als ICT-er om geld te verdienen, zodat hij in zijn vrije tijd zijn passie kan volgen. Voor de andere twintig is de financiële situatie en toekomst onzeker.

Specialiteit

De meeste sensitieve pioniers uit dit onderzoek noemen als belangrijke specialiteit dat ze een verbinding willen maken tussen het spirituele en het aardse niveau. Ze proberen de spirituele principes op alle terreinen van de dagelijkse praktijk toe te passen. Een belangrijk principe is: ‘walk your talk!’ Geen gepreek, jezelf niet boven de ander stellen, zelf leven wat je beweert. Ook hier zie je dat de rechter hersenhelft actief is; deze ondernemers erkennen eigenlijk geen grenzen tussen vakgebieden en methodieken. Ze banen intuïtief hun eigen pad en maken in hun werk een eclectisch gebruik van datgene wat ze ervaren en geleerd hebben. In de antwoorden zie je weer de taal van de rechter hersenhelft. Sleutelwoorden die steeds terugkomen, zijn: lichtheid, liefde, speelsheid, creativiteit, snel tot de essentie komen, diepgang, helderheid, verbinding.

 Valkuilen en leerpunten

De problemen die sensitieve ondernemers in hun werk tegenkomen, ontmoeten ze ook in hun privéleven. Bovendien is het onderscheid tussen werk en privé bij hen niet zo groot. Iemand zegt: ‘Ik kijk er niet naar als “valkuilen”, maar als een ontwikkelingsweg waarop je jezelf steeds bijschaaft’. De leerpunten die genoemd worden, zijn: anders durven zijn, zakelijk zijn met behoud van authenticiteit, jezelf begrenzen, in balans blijven en leren focussen en structureren.

De meeste antwoorden zijn uitvoerig en open. Daardoor lijkt het misschien alsof het aantal problemen gigantisch is. Je kunt echter ook zeggen dat deze sensitieve pioniers zich heel bewust zijn van zichzelf, van hun idealen, van de energetische velden van andere mensen waar ze mee te maken hebben. Daardoor kunnen ze veel informatie geven.

Durven afwijken: coming out

Veel van de valkuilen hebben te maken met het pionierschap. Sensitieve ondernemers horen niet tot de mainstream en willen ook niet terug vallen op de daar heersende normen en gewoonten. Ze gaan voor 100% authentiek. Daardoor wijken ze af van het gangbare model. Tegelijkertijd voelen ze zich daar onzeker in en zijn ze kwetsbaar voor kritiek. Ze worstelen allemaal met een ‘coming out’, ze moeten telkens opnieuw moed verzamelen om zichzelf helemaal in hun eigen kracht, op hun eigen manier, in hun eigen taal te presenteren. Ze blijven beducht voor het mogelijk harde oordeel van de maatschappij: zweverig en soft, kortom, onprofessioneel. Hoeveel ervaring en succes ze ook hebben, het gevoel, ‘niet goed genoeg’ te zijn, ligt altijd op de loer.

 ‘Ik heb altijd moeite met acquisitie, om me vanuit mijn sensitiviteit en subtiliteit te presenteren in een zakelijke wereld, om mezelf in de kijker te zetten

Het afwijken van de gangbare opvatting van zakelijkheid in het bedrijfsleven schept nogal eens hobbels en misverstanden. Iemand zegt bijvoorbeeld: ‘Ik vraag doorgaans te weinig geld. Ik ben zakelijk niet hard genoeg.’ Of:  ‘Samenwerking met reguliere instanties was vaak lastig, omdat ik echt niet verstaan werd of me niet verstaan voelde’.  Sommigen geven aan, te weinig te weten van regelingen die ze nodig hebben om te zorgen voor hun inkomsten.

Snel energetisch uit balans

Bijna alle respondenten noemen het snel uit balans zijn een van de grote valkuilen. De veelheid aan activiteiten die bij het ondernemerschap horen veroorzaken nogal eens stress. Het enthousiasme voor de uitvoering is groot, maar…

 ‘Een probleem is het eeuwige conflict tussen ongebreideld enthousiasme en beperkte energie. Daarin een balans vinden blijft een spannend proces!

 Die balans is iets heel persoonlijks en kan van het ene op het andere moment verschillen. Als je je goed voelt, word je overmoedig, maar daar betaal je een prijs voor. Want: ‘Het ene moment heb je een gebrek aan daadkracht, het andere moment werk je weer veel te hard. Je kunt dus niet op een constant niveau presteren’.

Een andere valkuil die genoemd wordt, heeft te maken met het alleen werken: ‘Als je eenmaal overprikkeld bent geraakt, is het in je eentje heel moeilijk om positief te blijven, met name over jezelf’. En tenslotte een van de grootste opjagers: ‘Ik moet echt mijn perfectionisme leren beteugelen: ik kan in de voorbereiding naar een teambuilding, uren en dagen doorgaan’.

Moeite met structureren en focussen

Uit de antwoorden blijkt dat veel mensen moeite hebben met structureren en focussen. Je zou kunnen zeggen dat ze hier te weinig gebruik maken van de linker hersenhelft. Ze besteden soms veel tijd aan dingen die weinig opbrengen en achteraf soms overbodig blijken, ze beantwoorden e-mails stuk voor stuk zorgvuldig, zonder er prioriteiten in aan te brengen. Ze laten zich leiden door hun enthousiasme én hun neiging tot perfectionisme; een fatale combinatie. Ze hebben moeite met grenzen stellen, zichzelf te beperken.

Het samenstellen van één les kostte me aan het begin soms acht tot tien uur. Dit is niet alleen omdat ik hiermee geen ervaring heb, maar ook omdat ik niet goed prioriteiten kan stellen, te veel om details geef. Toch gaat het steeds vlotter, want ik probeer minder scrupuleus te zijn’.

Welke sensitieve kwaliteiten zet jij in?

Een aantal sensitieve kwaliteiten komt bij het beantwoorden van deze vraag duidelijk naar voren. Ze liggen allemaal in de sfeer van de rechter hersenhelft: empathie, sterke intuïtie, gemakkelijk verbanden kunnen leggen, contact kunnen maken op harts- en zielsniveau. De mate van aanleg is nogal verschillend. Noemt de een zichzelf invoelend, anderen melden helderziende, helderhorende, heldervoelende, en/of helderwetende vermogens te hebben.

De kwaliteit empathie komt op allerlei manieren naar voren, ook in bewoordingen als heldervoelendheid, begrip, compassie, sociaal zijn.

‘Ik weet vaak wat er in mensen omgaat voordat ze het zeggen. Ik breng mijn vermoedens of mijn innerlijk weten in de vorm van checkende vragen naar voren. Mensen zijn dan verbaasd en voelen zich veilig, omdat ze gezien worden’.

De intuïtieve aanleg is bij sensitieve ondernemers sterk. Opvallend is hoe gemakkelijk er over gesproken wordt, zonder enige schroom. Veel ondervraagden hebben aanvankelijk deze kwaliteit vooral als een handicap ervaren. Later hebben ze geleerd, er gebruik van te maken.

 ‘Datgene waar ik vroeger op afgerekend werd, is nu mijn kracht geworden. Ik werk vanuit een soort innerlijk weten, ik werk ermee in het moment en heb vertrouwen’.

De verschijningsvormen van de intuïtie zijn heel verschillend:

 ‘Ik kan mensen heel snel scannen en heb al heel snel door wat er aan de hand is’. ‘Ik voel haarfijn in groepen de sfeer aan, de spanningen, de weerstand, de pijn.’ ‘Ik weet vaak snel wat de essentie is’. ‘Ik benut alle waarnemingsbronnen van mijn lichaam zoals helder kunnen voelen, horen, zien, intuïtie, ervaring en weten’. ‘Ik weet vaak intuïtief of ik ergens energie in moet steken of het beter naast me neer kan leggen’.

Contact kunnen maken op harts- en zielsniveau blijkt helend te zijn voor zowel cliënt als helper.

‘Ik maak gemakkelijk hartsverbindingen met mensen. Het vervult mijn behoefte aan diepgang en zingeving. Het is daardoor ook helend voor mezelf om dit werk te doen’.

Waar is ondersteuning gewenst? 

De antwoorden zijn in vijf categorieën onder te brengen: zakelijk, praktisch, netwerk, sociaal leven en energieniveau.

Zakelijk:

Bij de meeste ondervraagden is zakelijkheid niet de eerste kwaliteit die eruit springt. Er blijkt grote behoefte te zijn aan meer deskundigheid op het zakelijke vlak, maar dan wel van iemand die zowel voeling heeft met de zakelijke (mainstream) cultuur als met de spirituele invalshoek.

Ik zou wel ondersteuning kunnen gebruiken van iemand die ziel en zakelijkheid met elkaar kan verbinden en dat duidelijk over het voetlicht kan brengen’.

 Het gaat daarbij om uiteenlopende vragen:

–              Hoe kan ik in aanmerking komen voor vergoedingen van verzekeraars?

–              Hoe maak ik een goed ondernemingsplan en stappenplan?

–              Welke richting kan ik in slaan nu mijn ww-uitkering stopt?

–              Hoe presenteer ik me in het bedrijfsleven en in de wereld van de reïntegratie?

–              Van welke belastingwetten moet ik op de hoogte zijn?

–              Waar kan ik financieel advies krijgen?

Verder is er veel behoefte aan deskundigheid op het gebied van marketing en het maken van een website.

Praktisch: Veel mensen zouden graag ondersteuning hebben op praktisch gebied. Een relatief groot aantal koestert weliswaar deze wensen, maar heeft niet de financiën om iemand in dienst te nemen.

 ‘Ik zou graag ondersteuning hebben op het praktische gedeelte, een soort secretaresse die mij computer- en bedrijfsmatige taken uit handen kan nemen en een buffer vormt tussen mij en de buitenwereld.’

Netwerk, sociaal leven: Er is veel behoefte aan uitwisseling met collega’s.

Energie: Tenslotte wordt behoefte aan ondersteuning genoemd op het vlak van de energiehuishouding: van groot belang is zuiverheid, harmonie in plaats van competitie.

 ‘Geen gesodemieter op een afdeling waarin de een niet meer met de ander praat. Zodra het water niet meer zuiver is, raakt dit visje in ademnood. Nu heb ik dat mooi opgelost want ik kom binnenlopen en ga er na een tijdje ook weer weg. Ik maak geen onderdeel uit van de sfeer daar’.

 Samenvattend zou ik willen zeggen dat er een dilemma is tussen in veel gevallen een gering inkomen (uit onderzoek blijkt dat een groot aantal zzp’ers onder de armoedegrens leeft en ik maak me sterk dat daar veel sensitieve pioniers tussen zitten) en een grote behoefte aan ondersteuning en deskundigheidsbevordering, waardoor met een minimum aan extra inspanning een hoger inkomen kan worden verworven.

Tips

Bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen hebben veel ondervraagden op basis van eigen ervaringen tips gegeven voor andere sensitieve pioniers. Deze heb ik bijeengevoegd, in elkaar geschoven, uitgebouwd. Je vindt ze in het boek Meer zijn dan je brein.

Dit is een geactualiseerd hoofdstuk uit het boek Meer zijn dan je brein, dat ik in 2011 samen met Monique Timmers schreef.

Marian van den Beuken en Monique Timmers, Meer zijn dan je brein, AnkhHermes 2011

De nieuwsbrief De sensitieve Pionier is te vinden op  www.desensitievepionier.nl


 

1 reactie

 1. Ger Haan

  Dag sensitieve pioniers,
  Mogelijk kom ik naar de spirituele film (mogelijk ook nog niet). Ik ben sinds een klein jaar ook met eenzelfde formule actief in het Tilburgse, met mooie ervaringen met mooie mensen.
  Daaruit ontstaan diverse nieuwe verbindingen.
  Boeiend om ieders reis te voelen die je beschrijft. Ik ben jaren actief (bijna geweest) als hofnar in coöperatieve zakelijke, lees financiële bedrijven. Ga binnenkort verder als kleine zelfstandige. Mogelijk kan ik iets betekenen als het gaat om leren ook zakelijk te zijn en te handelen vanuit een spirituele omgeving. Als daaraan behoefte is, kun je me benaderen voor een samenzijn.
  Ik ben sins een klein jaar lid van de ruilkring. Nog nauwelijks aanwezig; alles heeft zijn tijd.

  Wees gegroet,
  Ger Haan, bengelbewaarder,
  0622454047

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: